Αστικές αναπλάσεις και τα νέα αστικά τοπία

Διδάσκoυσα : Άσπα Γοσποδίνη

Συνεργάτης μαθήματος : Βίρνα Γαλάνη

Το μάθημα στοχεύει πρώτον, να παρέχει στους καταρτιζομένους ένα ολοκληρωμένο σύνολο γνώσεων αναφορικά με τους νέα είδη αστικών αναπλάσεων κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Δεύτερον, να ασκήσει την κριτική ικανότητα των καταρτιζομένων σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές αστικής ανάπλασης διεθνώς και στην Ελλάδα.

Το μάθημα περιλαμβάνει (α) διαλέξεις δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, και (β) εκπόνηση από τους καταρτιζομένους μίας ατομικής εργασίας κειμένου:

Α. Η Σειρά διαλέξεων αφορά στους νέους τύπους αστικών αναπλάσεων στις σύγχρονες μεταβιομηχανικές πόλεις, όπως η δημιουργία ‘νέων επικέντρων’ στην πόλη για την ενθάρρυνση της χωρικής συγκέντρωσης (clustering) μεταβιομηχανικών οικονομικών δραστηριοτήτων, οι ευφυείς αναπλάσεις που συνδυάζουν τον πράσινο περιβαλλοντικό αστικό σχεδιασμό και νέες τεχνολογίες πληροφορικής (smart cities), αναπλάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου της συρρίκνωσης πόλεων (shrinking cities). Στις διαλέξεις αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (χωρικά, οικονομικά, κοινωνικά, μορφολογικά) των αστικών αναπλάσεων, και  παρουσιάζονται σημαντικά παραδείγματα αστικών αναπλάσεων και βέλτιστες πρακτικές διεθνώς και στην Ελλάδα.

Β. Ατομική Εργασία κειμένου: Οι καταρτιζόμενοι θα διερευνήσουν στην εργασία τους θέματα όπως η αξιολόγηση των χωρικών μετασχηματισμών μιας αστικής περιοχής, τα αναδυόμενα νέα αστικά τοπία σε μια πόλη ή αστική περιοχή, οι οικονομικές και κοινωνικές παράμετροι της ανάπλασης/αναγέννησης μιας αστικής περιοχής, η συγκριτική αξιολόγηση υλοποιημένων παραδειγμάτων αστικών αναπλάσεων, κ.α..

Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων στο μάθημα θα γίνεται μέσω της βαθμολόγησης των ατομικών εργασιών κειμένου. Δεν υπάρχουν γραπτές εξετάσεις.