Πράσινος σχεδιασμός και ανασχεδιασμός αστικών περιοχών

Διδάσκουσα: Βάσω Τροβά

Το μάθημα στοχεύει να παρέχει στους καταρτιζόμενους ένα σύνολο γνώσεων αναφορικά με τον πράσινο σχεδιασμό και την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. 

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη καθώς και σχεδιαστική εργασία:

Α. Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν τις  βασικές αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού των πόλεων όπως η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια στον αστικό σχεδιασμό, ο ρόλος των  δικτύων υπαίθριων χώρων και πρασίνου μέσα στον αστικό ιστό, ο ρόλος των επαναχρήσεων κτιρίων, ο προσανατολισμός της ρυμοτομίας του αστικού ιστού και των διατάξεων κτιρίων για την βελτιστοποίηση του μικροκλίματος, ο σχεδιασμός δικτύων βιώσιμης  κινητικότητας (δίκτυα πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, μέσων ΜΜ), οι τρόποι διαχείρισης των νερών κλπ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην βελτίωση υπαρχόντων  αστικών περιοχών με παραδείγματα από πειραματικές εφαρμογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Β. Με την  σχεδιαστική (ομαδική) εργασία οι συμμετέχοντες θα εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε μια υπάρχουσα περιοχή μελέτης με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση της.