Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (E.C.T.S.) είναι ένα σύστημα χορήγησης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων το οποίο αναπτύχθηκε πειραματικά κατά τα τελευταία έτη και εφαρμόστηκε σε ευρεία κλίμακα στο πλαίσιο της Θεσμικής Σύμβασης. Σκοπός του είναι να ενισχύσει και να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων της Ευρώπης μέσω της χρήσης πραγματικών και γενικά εφαρμόσιμων μηχανισμών. Το σύστημα E.C.T.S. παρέχει έναν κώδικα καλής πρακτικής για την οργάνωση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης με την ενίσχυση της διαφάνειας των προγραμμάτων σπουδών και των επιτευγμάτων των σπουδαστών.

Κάθε ακαδηµαϊκό έτος, εξάµηνο ή τρίµηνο αποτελείται από εκπαιδευτικές συνιστώσες. Ως εκπαιδευτική συνιστώσα νοείται µια αυτοτελής και τυπικά δοµηµένη μαθησιακή εµπειρία (όπως µάθηµα, ενότητα µαθηµάτων, σεµινάριο ή πρακτική άσκηση). Κάθε εκπαιδευτική συνιστώσα πρέπει να έχει µια σειρά συνεκτικών και συγκεκριµένων µαθησιακών αποτελεσµάτων, κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης, καθορισµένο φόρτο εργασίας και συγκεκριµένο αριθµό πιστωτικών µονάδων ECTS. Οι πιστωτικές µονάδες αποδίδονται σε τίτλους σπουδών ή προγράµµατα σπουδών, όπως επίσης και στις εκπαιδευτικές συνιστώσες τους (όπως ενότητες µαθηµάτων, µαθήµατα, εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωµατικής εργασίας, πρακτική άσκηση και εργασία στο εργαστήριο)».

Όταν το ECTS χρησιµοποιείται για τη συνεχή δια βίου εκπαίδευση, ισχύουν οι ίδιες αρχές για την κατανοµή, την απονοµή, τη µεταφορά και τη συσσώρευση των πιστωτικών µονάδων. Όπως οι κατανεµόµενες πιστωτικές µονάδες σε εκπαιδευτικές συνιστώσες που αποτελούν τµήµα προγραµµάτων, έτσι και οι πιστωτικές µονάδες που κατανέµονται στη συνεχή εκπαίδευση βασίζονται στο φόρτο εργασίας που τυπικά χρειάζεται για την επίτευξη των αναµενόµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων.

Σύµφωνα µε τα βασικά χαρακτηριστικά του ECTS 60 πιστωτικές µονάδες κατανέµονται σε φόρτο εργασίας ενός ακαδηµαϊκού έτους πλήρους φοίτησης, 30 πιστωτικές µονάδες ECTS κατανέµονται συνήθως σε ένα εξάµηνο και 20 πιστωτικές µονάδες ECTS σε ένα τρίµηνο. Τα μεταπτυχιακα προγράμματα ανάλογα με τη διάρκεια τους παρέχουν 50 ως 100 ECDS μονάδες. 

Το παρόν πρόγραμμα «Αστικές αναπλάσεις και πράσινος σχεδιασμός» παρέχει δεκαπέντε πιστωτικές μονάδες (15 ECTS), οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω εκπαίδευση, αθροιστικά με ανάλογου τύπου επιμορφωτικά προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:

http://www.studyineurope.eu/ects-system

http://erasmus.duth.gr/sites/default/files/Odigos_ECTS.pdf

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/ECTS_grading_scale